Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

The Bluffs Hồ Tràm Strip — Sân gôn

Sonia Mai Huong — Sales & Marketing Manager
+84 915 637 245
Sonia.mai@thebluffshotram.com

Giải Hồ Tràm Open — Bộ phận Quan Hệ Truyền Thông

Jed Moore — Tournament Promoter
+84 904 863 941
jed.moore@hotramopen.com